Skip to the content.

Organizers

Guanhong Tao Kaiyuan Zhang Shawn Shan Emily Wenger
Guanhong Tao
Purdue University
Kaiyuan Zhang
Purdue University
Shawn Shan
University of Chicago
Emily Wenger
University of Chicago
Rui Zhu Eugene Bagdasaryan Naren Sarayu Manoj Taylor Kulp-McDowall
Rui Zhu
Indiana University
Eugene Bagdasaryan
Cornell Tech
Naren Sarayu Manoj
TTIC
Taylor Kulp-McDowall
IARPA
Yousra Aafer Shiqing Ma Xiangyu Zhang  
Yousra Aafer
University of Waterloo
Shiqing Ma
Rutgers University
Xiangyu Zhang
Purdue University